ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೊದಲು

0
48092

Capital expenditures (CapEx)

  • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಬಹಳ ದುಬಾರಿ
  • ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಳಂಬ
  • ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರ್ವರ್ ಕೊಠಡಿ

Operating expenditure (OpEx)

  • ಸರ್ವರ್‌ಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಎಸಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
  • ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿನಕ್ಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕ ತಂಡ
  • ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಡೌನ್ ಎಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್